B-Społeczny sektor metalowy - Wzmocnienie dialogu społecznego w sektorze metalowym poprzez dialog dwustronny

Projekty realizowane ze wsparciem Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu "Dialog Społeczny – Godna Praca"

O projekcie

B-Społeczny sektor metalowy - Wzmocnienie dialogu społecznego w sektorze metalowym poprzez dialog dwustronny

O projekcie
Podstawowe informacje o projekcie:

Beneficjent projektu: Federacja Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce

Czas realizacji: 1/02/2020 – 31/10/2021

Chociaż istnieją ramy instytucjonalne dialogu społecznego, jego jakość należy poprawić i wzmocnić. Poziom członkostwa w związkach zawodowych i udziału przedsiębiorców w organizacjach pracodawców jest bardzo niski i nie przekracza kilku procent. Układy zbiorowe prawie nie istnieją, a układy zbiorowe obejmujące więcej niż jedno przedsiębiorstwo w ogóle nie istnieją. Relacje między stronami są pełne nieufności. Związki zawodowe nie mają żadnego wpływu na płace, ale starają się wpływać na warunki pracy, zdrowie i bezpieczeństwo oraz inne warunki zatrudnienia, takie jak bardziej stabilne formy zatrudnienia.

Głównymi problemami są niewystarczająca wiedza i doświadczenie utrudniające skuteczny dialog społeczny, brak tradycji w dialogu, rozdrobnienie związków zawodowych (brak współpracy między związkami zawodowymi działającymi na różnych poziomach, problemy w komunikacji między organizacjami centralnymi a ich lokalnymi oddziałami). Dialog społeczny wciąż nie jest postrzegany jako mechanizm osiągania kompromisów między związkami zawodowymi a organizacjami pracodawców. Bardzo ważne jest, aby firmy rozumiały i uznawały, że produktywność i zwiększona konkurencyjność wymagają pracowników o wysokich umiejętnościach, których prawa są przestrzegane.

Cele projektu:

Celem projektu jest przyczynienie się do aktywizacji i wzmocnienia dialogu społecznego w sektorze metalowym w celu wprowadzenia najlepszych praktyk dialogu społecznego w Polsce poprzez różne działania w ramach projektu oraz poprzez rozpowszechnianie wiedzy o układach zbiorowych i ich prawidłowym wdrażaniu na poziomie przedsiębiorstw. Ponadto zostanie zatrudniony norweski ekspert do wymiany dobrych praktyk dwustronnego dialogu społecznego w Norwegii. Realizacja projektu pomoże nawiązać długoterminową i skuteczną współpracę między regionalnymi strukturami FZZMiH w dziedzinie dialogu społecznego. Ogólnym celem proponowanego działania jest przyczynienie się do zbliżenia organizacji pracowników i organizacji pracodawców, w których obie strony mogą odnieść korzyści dzięki dyskusjom, konsultacjom, negocjacjom i wspólnym działaniom, podejmując wyzwania związane z rynkiem pracy w sektorze metalowym. Szczegółowe cele projektu obejmują:

1. Udoskonalone struktury i praktyki dialogu społecznego oraz dialogu dwustronnego poprzez wymianę przykładów dobrych praktyk wprowadzonych w ramach komunikacji, negocjacji, procesu decyzyjnego i praktyki;

2. Wymianę innowacyjnych praktyk w celu wzmocnienia dialogu między partnerami społecznymi na poziomie krajowym i sektorowym oraz wprowadzenie koncepcji najlepszych praktyk dialogu społecznego;

3. Sprawdzone doświadczenia i przykłady dobrych praktyk dialogu społecznego i dwustronnego w różnych wymiarach, z których część zawarta jest w Podręczniku „Wskazówki i narzędzia do rozwijania lepszego dialogu społecznego dla wszystkich”, które będą dystrybuowane wśród wszystkich organizacji partnerów społecznych w Polsce;

4. Opracowanie innowacyjnego narzędzia i mechanizmu wzmacniającego partnerstwo społeczne w kwestiach dotyczących pracy na poziomie krajowym, sektorowym oraz przedsiębiorstw;

5. Zwiększona zdolność administracyjna struktur polskich związków zawodowych na poziomie krajowym i sektorowym w celu zapewnienia skutecznego udziału w konsultacjach dwustronnych;

6. Zwiększenie świadomości przedstawicieli partnerów społecznych podczas wspólnych warsztatów omawiających mocne i słabe strony dialogu społecznego oraz zdolności do zarządzania zmianami na poziomie sektorowym i przedsiębiorstw. Podczas warsztatów zostaną uwzględnione potrzeby i wyzwania umów dwustronnych, a norweski ekspert podzieli się dobrymi praktykami dwustronnego dialogu społecznego w Norwegii, które mogą być bardzo przydatne dla polskich uczestników.

7. Zwiększenie poziomu wiedzy wśród pracowników i pracodawców na temat prawa i polityk dotyczących zaangażowania pracowników, ich praw i obowiązków.

Projekt jest potrzebny z wielu powodów. Tylko niewielka część pracowników w Polsce jest objęta układami zbiorowymi, które odbywają się głównie na poziomie firmy lub miejsca pracy. Oznacza to, że tam, gdzie nie ma związków, które mogłyby podjąć problem, pracodawcy ustalają jednostronnie wynagrodzenie i warunki. Związki zawodowe obecne w firmie mają prawo do uzyskiwania informacji i konsultacji, jednak zakres tych informacji jest ograniczony do kwestii które są niezbędne do prowadzenia działalności związków zawodowych (warunki pracy i płace) i / lub są związane z sytuacjami nadzwyczajnymi (przeniesienie przedsiębiorstwa, zwolnienia grupowe). Pracodawca musi przekazać szczegółowe informacje o planowanych zwolnieniach przedstawicielom związków zawodowych lub, w przypadku braku związków zawodowych, przedstawicielom pracowników.

 

 
Projekty realizowane ze wsparciem Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu "Dialog Społeczny – Godna Praca"